ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ»

Προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας                                                     
Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Δυτικής Μακεδονίας                                                   Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 501.00

 

Θεσσαλονίκη, 01-07-2015                                              
Αρ. Πρωτ. 150

ΘΕΜΑ : Εκμίσθωση ακινήτου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ

          Ο Σύνδεσμος Καταφυγιωτών Θεσσαλονίκης «Τα Πιέρια», κύριος νομέας και κάτοχος ε-νός διαμερίσματος που βρίσκεται στον 4ο όροφο της επί της οδού Αλ. Σβώλου 8, Θεσσαλονίκη πολυκατοικίας, εκμισθώνει αυτό, με απώτερο σκοπό όπως τα καθαρά έσοδα από την εκμε-τάλλευσή του περιέλθουν στην Διαχειριστική Επιτροπή του «Κληροδοτήματος  Ηλία Ι. Οικονό-μου», σύμφωνα με την από 13-05-1972 διαθήκη του Ηλία Οικονόμου και τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (άρθρα 24,42, και 58) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν ενυπόγραφες κλειστές προσ-φορές για τη μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου με τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στο παρακάτω μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Μίσθωση διαμερίσματος στον 4ο όροφο στην οικοδομή επί της οδού Αλ. Σβώλου αρ. 8, Θεσσαλονίκη και αποτελείται από 3 δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, χώλ, διάδρομο, 2 λουτρά με WC, βεράντες, κλπ.
2. Η μίσθωση θα αρχίζει από την κατακύρωση του διαγωνισμού με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα λήγει μετά την παρέλευση 3 ετών. Ως μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται κατ΄ ελάχιστον για τα δύο πρώτα έτη το ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460.00 €). Το μηνιαίο μί-σθωμα του 3ου έτους θα αυξάνεται κατά 2% έναντι του προηγουμένου. Σε περίπτωση αναγκα-στικής παράτασης πέραν της τριετίας το μίσθωμα θα αυξάνεται κάθε 1η Αυγούστου κατά 2%.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραδώσουν ή αποστείλουν, μέχρι 31-7-2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου), έγγραφες κλειστές προσφορές στην διεύθυνση : «Σύνδεσμος Καταφυγιωτών Θεσσαλονίκης «Τα Πιέρια», Αγ. Δημητρίου 57, Θεσσαλονίκη ΤΚ 546 32.
4. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, ευθύ-νεται δε για την επισκευή του και την αποκατάσταση κάθε βλάβης και φθοράς, που θα προ-κληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι την απόδοση της χρήσης στον εκμι-σθωτή. Τυχόν εργασίες επισκευής, ανακαινίσεις, διαρρυθμίσεις θα βαρύνουν το μισθωτή, θα πραγματοποιούνται  δε ύστερα από έγκριση του εκμισθωτή και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου.
5. Ο μισθωτής θα βαρύνεται με τη δαπάνη ασφάλισης του ακινήτου και θα καλύπτει όλους τους κινδύνους, που μπορούν να προκύψουν από τη συμφωνημένη χρήση του ακινήτου.
6. Ο προσφέρων, που θα έχει αναδειχθεί ως πλειοδότης, οφείλει να προσέλθει για την υπο-γραφή του συμφωνητικού μίσθωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 (πέντε) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του από τον Σύνδεσμο.
7. Ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στο ταμείο του Συνδέσμου με την υπογραφή του μισθω-τηρίου ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση και ποινική ρήτρα τηρήσεως των όρων της συμβάσεως, το οποίο θα του επιστραφεί ατόκως με τη λύση της μισθώσεως και την αποχώρηση του μισθωτή, χωρίς να επιτρέπεται ο συμψηφισμός του με οφειλόμενα μισθώματα
8. Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, ποινή η οποία βε-βαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πο-λιτικής Δικονομίας.
9. Στην περίπτωση μη υπογραφής μισθωτηρίου κατά τους όρους των προηγουμένων παρα-γράφων, ο Σύνδεσμος δικαιούται είτε να καλέσει τον επόμενο προσφέροντα είτε να επανα-λάβει το διαγωνισμό (με αποκλεισμό του εκπεσόντος πλειοδότη), μη δεσμευόμενο απέναντι ουδενός.
10. Για την υπογραφή του μισθωτηρίου απαιτείται επίσης να παρουσιάσει ο πλειοδότης αξιό-χρεο, Έλληνα υπήκοο, ο οποίος θα προσυπογράψει το μισθωτήριο ως εγγυητής της καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του μισθωτή, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μ’ αυτόν, παραιτούμενος ρητώς των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.
11. Ο Σύνδεσμος δύναται οποτεδήποτε μέχρι την υπογραφή του μισθωτηρίου να υπαναχω-ρήσει χωρίς να γεννάται ευθύνη του προς αποζημίωση οιουδήποτε για οποιαδήποτε αιτία.
12. Καθένας που συμμετέχει στο διαγωνισμό θεωρείται, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, ότι γνωρίζει την κατάσταση του ακινήτου και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους παραπάνω όρους καθώς και τους όρους της διακήρυξης.
13. Αφού γίνει γνωστό το περιεχόμενο κάθε προσφοράς, στην περίπτωση, που έχουν υποβλη-θεί προσφορές με το ίδιο τίμημα, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι και έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επιτόπου εκείνη τη στιγμή βελτιωμένη προσφορά. Ακολούθως ο Σύνδεσμος θα αναδείξει το μισθωτή με γνώμονα την φερεγγυότητα του προσφέροντος, το ύψος του μισθώ-ματος και τους λοιπούς όρους της μίσθωσης. Προσφορές προσώπων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Σύνδεσμο δεν γίνονται δεκτές.
14. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από την Πρόεδρο κα Μαρία Σφήκα κάθε εργάσιμη μέρα (τηλ 6938-447254, ώρα 10:00-15:00).

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα χχ-χχ-2015, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
α) Του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Καταφυγιωτών Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στην οδό Αγίου Δημητρίου 57, Θεσσαλονίκη 546.32, με ΑΦΜ 090225652 - Δ΄ ΔΟΥ Θεσ/νίκης και που στο παρόν νόμιμα εκπροσωπείται από την Πρόεδρό του Μαρία Αρ. Σφήκα, καλουμένου εφεξής «εκμισθωτής»,  και
β) του………….., κατοίκου Θεσ/νίκης, οδός ………………. , με  ΑΔΤ …………. και ΑΦΜ ……………..΄ ΔΟΥ Θεσ/νίκης, καλουμένου εφεξής «μισθωτής», συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν συναποδε-κτά τα παρακάτω :
01. - ΜΙΣΘΙΟ. Ο α) συμβαλλόμενος (εκμισθωτής) εκμισθώνει με το συμφωνητικό αυτό στον  β) συμβαλ-λόμενο (μισθωτής) ένα διαμέρισμα (κατοικία), που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατο-χή του και που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο στην οδό Αλ. Σβώλου 8, Θεσσαλονίκη, εμβαδού 117 τ.μ. περίπου, και αποτελείται από σαλοτραπεζαρία, 3 δωμάτια, κουζίνα, 2 λουτρά με WC, χώλ, διάδρομο,  κλπ, διαθέτει δε και μικρή αποθήκη στο υπόγειο της οικοδομής εμβαδού 3 τ.μ. Το διαμέρισμα παραδίδεται πλήρως ανακαινισμένο και διαθέτει αυτόνομο σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο.
02. - ΜΙΣΘΩΜΑ. Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνείται με το παρόν σε  € ………. (…………. ευρώ) και καταβάλ-λεται κάθε πρώτη του μήνα στον τραπεζικό λογαριασμό  αριθ. 5203 073118 642 της Τράπεζας Πειραιώς και  ΙΒ ΑΝ GR 02 0172 2030 0052 0307 3118 642 και σε περίπτωση αδυναμίας στον εκάστοτε Πρόεδρο του Συν-δέσμου.  Το παραστατικό κατάθεσης αποτελεί απόδειξη πληρωμής του μισθώματος.
03. - ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Η διάρκεια της παρούσης μίσθωσης είναι τριετής, άρχεται σήμερα, ………… και λήγει την…..  Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η παρούσα μίσθωση θεωρείται λυμένη και ο μισθωτής υπο-χρεώνεται να εκκενώσει  και να αποδώσει στον εκμισθωτή το μίσθιο αμέσως και απροφάσιστα. 
04. - ΕΓΓΥΗΣΗ. Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας μίσθωσης, ο μισθωτής κατέβαλε το ποσό των ……………….€.  Το ποσό αυτό, θα αποδοθεί άτοκα στον μισθωτή μετά την εμπρόθεσμη αποχώρησή του και την παράδοση του μισθίου στην ίδια άριστη κατάσταση που το παρέλαβε, απαραιτήτως βαμμένο με με-ριμνα του εκμισθωτή και δαπάνες του μισθωτή, καθώς και την ολοσχερή εξόφληση όλων των τυχόν  εκκρεμών λογαριασμών, που αποδεικνύεται με την παράδοση όλων των τελευταίων λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, φυσικού αερίου, κοινοχρήστων, κλπ) εξοφλημένων. Ρητά συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμψηφισθεί με μισθώματα ή με άλλες οφειλές του μισθωτή.
05. - ΧΡΗΣΗ. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον μισθωτή και την οικογένειά του ως κατοι-κία. Κάθε άλλη χρήση του απαγορεύεται όπως επίσης απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική υπεκμίσθωση του μισθίου, η με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς ανταλλάγματα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους ή η συγκατοίκηση οποιωνδήποτε τρίτων, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του  εκμισθωτή.
06. - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Το μίσθιο είναι πλήρως ανα-καινισμένο και βαμμένο, έχει εσωτερική πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρική, υδραυλική καθώς και κεντρικής θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, όλα δε τα εξαρτήματα, κλπ, είναι καινούργια. Ο μισθωτής παρέλαβε το μίσθιο αφού το εξέτασε και το βρήκε σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για κατοικία. Το μίσθιο δεν χρήζει καμιάς επισκευής, κάθε δε δαπάνη επισκευής, συντηρήσεως, κλπ,  σε όλη την διάρκεια της μίσθω-σης, βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και παραμένει υπέρ του μισθίου αναποζημίωτη μετά την λήξη ή την λύση της μισθώσεως. Ο μισθωτής παραιτείται από τώρα του δικαιώματος της αφαιρέσεως καθώς και από κάθε αξίωση για αδικαιολόγητο πλουτισμό κλπ. Για όλη την διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση και δεν αποδέχεται καμιά ευθύνη για τυχόν συντήρηση ή επισκευή ζημιών ή βλαβών του μισθίου, έστω και αναγκαίων, που οφείλονται στην καθημερινή χρήση, σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του μι-σθωτή, για την αποκατάσταση των οποίων, χωρίς καθυστέρηση ή δικαιολογία, αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση έχει ο μισθωτής. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου γίνει κατά παράβαση του όρου αυτού, ανεξάρτητα από τις όποιες συνέπειες που αυτή συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μισθίου και δεν δημιουργεί κανένα απολύτως δικαίωμα, αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθω-τή. Πάντως ο εκμισθωτής δικαιούται σε κάθε περίπτωση να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται κάθε χρόνο, και συγκεκριμένα κατά μήνα Μάιο έως Ιούλιο, να προβαίνει με δαπάνες του στην ετήσια συντήρηση του λέβητα και του καυ-στήρα του φυσικού αερίου με ανάλογο τεχνικό γραφείο συντήρησης που είναι εγκεκριμένο από την εται-ρεία Buderus. Το φύλλο επιθεώρησης-συντήρησης παραδίδεται αμελλητί στον εκμισθωτή.
07. - ΤΕΛΗ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ. Ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή των δημοσίων και δη-μοτικών φόρων και τελών (καθαριότητος, φωτισμού, συντηρήσεως υπονόμων, κλπ), την αξία των λογα-ριασμών ΔΕΗ,  ΕΥΑΘ, φυσικού αερίου, κοινοχρήστων, κλπ, όπως αναγράφονται στους εκδιδόμενους λογα-ριασμούς. Ο μισθωτής οφείλει σε διάστημα ενός (1) μηνός να μεριμνήσει ώστε οι αποδείξεις των λογα-ριασμών ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, φυσικού αερίου, κλπ, να εκδίδονται στο όνομά του. Φωτοτυπίες αλλαγής του ονόμα-τος παραδίδονται υποχρεωτικά στον εκμισθωτή, άλλως το παρόν καθίσταται άκυρον, τυχόν δε καταβλη-θέντα ποσά, οιασδήποτε μορφής ή αιτίας, καταπίπτουν ως ποινική ρήτρα υπέρ του εκμισθωτή. Επίσης ο μι-σθωτής υποχρεούται  κάθε μήνα και λαμβάνοντας την έγγραφη ειδοποίηση πληρωμής των κοινοχρήστων της οικοδομής, να πληρώνει εγκαίρως τις δαπάνες που αναλογούν στο μίσθιο για την συντήρηση και λει-τουργία των κοινοχρήστων χώρων, πραγμάτων, εγκαταστάσεων, φωτισμού, νερού, συντήρησης και λει-τουργίας του ανελκυστήρα, κλπ. Η μή πληρωμή ή η καθυστέρηση πληρωμής των κοινοχρήστων  δαπανών αυτών, ισοδυναμεί  με άρνηση πληρωμής του ενοικίου με όλες τις σχετικές συνέπειες. Ο μισθωτής βα-ρύνεται και με τη δαπάνη ασφάλισης του ακινήτου για όλη την διάρκεια της μίσθωσης, και θα καλύπτει όλους τους κινδύνους, που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση του ακινήτου. 
08. -  ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίου, διαφορετικά ευθύνεται  για  άμεση  αποκατάσταση και αποζημίωση για τις φθορές και τις βλάβες που προξενήθηκαν. Επίσης να το διατηρεί καθαρό και να το χρη-σιμοποιεί κατά τρόπο που να μή θίγει την ησυχία, υγεία, εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των άλλων ενοίκων της οικοδομής. Ο εκμισθωτής ή και ο αντιπρόσωπός του δικαιούται, ύστερα από συνεννόηση με τον μισθωτή σε κατάλληλες μέρες και ώρες  α) να επισκέπτεται και  να επιθεωρεί ανά εξάμηνο το μίσθιο για τυχόν φθορές ή μεταβολές, β) να επισκέπτεται μαζί με υποψηφίους ενοικιαστές το μίσθιο δύο φορές την εβδομάδα στο τελευταίο τρίμηνο της μίσθωσης. Ακόμα ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απόλυτα προς τον κανονισμό της οικοδομής, που έχει συνταχθεί με συμβολαιογραφική πράξη, και του ο-ποίου δηλώνει ότι έλαβε γνώση, και ο οποίος θεωρείται αναπόσπαστο μέρος αυτού του συμφωνητικού. Συμφωνείται ρητά ότι κάθε υποχρέωση ή απαγόρευση του κανονισμού που αφορά τους ιδιοκτήτες, αφορά και τους μισθωτές.
09. - ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. Η σιωπηρή αναμίσθωση ή η σιωπηρή παράτα-ση του χρόνου μισθώσεως αποκλείεται απολύτως, και για κανένα λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπη-ρή αναμίσθωση ή σιωπηρή παράταση του χρόνου μισθώσεως η για οποιαδήποτε αιτία τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης. Μόλις λήξει η μίσθωση, ο μισθωτής υποχρεούται, χωρίς όχληση, να εκκενώσει και να παραδώσει στον εκμισθωτή το μίσθιο απροφασίστως, αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση ή αναβολή. Αν ο εκμισθωτής εισπράξει χρήματα από τον μισθωτή μετά την λήξη της μίσθω-σης και την μή απόδοση του μισθίου, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, αυτό σε καμία περίπτωση δεν έχει την έννοια της σιωπηρής παράτασης ή συνέχισης ή αναμίσθωσης, αλλά θεωρείται ως είσπραξη αποζημιώσεως χρήσεως για την μή εμπρόθεσμη παράδοση του μισθίου και δεν αναστέλλει σε καμία περίπτωση την απαί-τηση του εκμισθωτή για άμεση παράδοση του μισθίου. Αν ο εκμισθωτής για οποιοδήποτε λόγο δεν ασκήσει έγκαιρα κάποιο από τα δικαιώματά του που απορρέουν από την συμφωνία αυτή, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, δεν σημαίνει παραίτηση από τα δικαιώματά του, τα οποία μπορεί να τα ασκήσει κατά την από-λυτη κρίση του όποτε το θελήσει, κρίνοντας απολύτως και σύμφωνα με τα συμφέροντά του.  
10. - ΚΥΡΩΣΕΙΣ. Η μή εμπρόθεσμη πληρωμή του μισθώματος, των δαπανών των κοινοχρήστων, των λο-γαριασμών ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, φυσικού αερίου ή άλλων που βαρύνουν το μίσθιο, η μή τήρηση από τον μισθωτή οποιουδήποτε όρου του  συμφωνητικού αυτού ή του κανονισμού της οικοδομής που θεωρούνται όλοι βα-σικοί και ουσιώδεις, παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την μί-σθωση και να αποβάλει τον μισθωτή από το μίσθιο κατά την σχετική νόμιμη διαδικασία και την απόδοση της χρήσεως του μισθίου στον ίδιο. Στίς περιπτώσεις αυτές, η εγγύηση που δόθηκε καταπίπτει αυτομάτως και εξ ολοκλήρου υπέρ του εκμισθωτή ως ποινική ρήτρα. Αν ο μισθωτής υποχρεωθεί να αποδώσει το μίσθιο για οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της μίσθωσης, τότε θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει και τα μισθώ-ματα που αντιστοιχούν σε δύο (2) μήνες. Ρητά συμφωνείται ότι κάθε διαφορά που τυχόν  προκύψει από το μισθωτήριο αυτό και που δεν μπορεί να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, εκδικάζεται στα δικαστήρια Θεσ/νίκης, τον μισθωτή δε βαρύνει αποκλειστικά κάθε δικαστική δαπάνη ή άλλα συνοδευτικά  έξοδα (οποι-αδήποτε σχετική δαπάνη ή αμοιβή δικαστική, νομική, δικηγορικές αμοιβές, τέλη, κλπ), έστω και αν πλη-ρωθούν προσωρινά από τον εκμισθωτή. Το μίσθιο ορίζεται ως τόπος ό-που ο εκμισθωτής θα επιδίδει κάθε έγγραφο που αφορά οποιαδήποτε διαφορά, η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μεταξύ αυτού και του μι-σθωτή από αυτή τη μισθωτική σύμβαση, έστω και αν ο μισθωτής έχει εγκαταλείψει το μίσθιο χωρίς τη γρα-πτή συναίνεση του εκμισθωτή.

Συντάχτηκε το παρόν σε δύο όμοια και ισότιμα αντίγραφα, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, που παρέλαβαν από ένα αντίγραφο, περίληψη δε του  μι-σθωτηρίου αυτού θα κατατεθεί ηλεκτρονικά στο Taxisnet.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

α. Σύνδεσμος Καταφυγιωτών Θεσσαλονίκης .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .   .  .  .  .  . 

β.  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  . 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Μαρία Αρ. Σφήκα                                          Άννα Γκάτζιου
Πρόεδρος                                                      Γεν. Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ  Γ΄
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς τον
Σύνδεσμο Καταφυγιωτών Θεσσαλονίκης
Αγ. Δημητρίου 57, Θεσσαλονίκη ΤΚ 546 32

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας σας στην οδό Αλ. Σβώλου 8,  προσφέρω το μηνιαίο μίσθωμα  των : ………………… ………………………..€.
Ολογράφως : …………………………………………………………….€
Και δηλώνω ότι :
α) έχω επισκεφθεί το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχω πλήρη γνώση της καταστάσεως στην
οποία αυτό ευρίσκεται και
β) έλαβα πλήρη γνώση των γενικών και ειδικών όρων της παρούσας προκήρυξης για την μί-σθωση του ανωτέρω ακινήτου και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Στοιχεία προσφέροντος :
Ονοματεπώνυμο : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ/νση κατοικίας : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τηλ. : . . . . . . . . . . . . .  
Α.Φ.Μ. : . . . . . . . . . . . Δ.Ο.Υ. . . . . . . . . . . . . . . . .
Α.Δ.Τ. : . . . . . . . . .
Τόπος γεννήσεως : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Χρόνος γεννήσεως : . . . . . . . . . . . . .  

Στοιχεία εγγυητή μίσθωσης :
Ονοματεπώνυμο : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ/νση κατοικίας : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τηλ. : . . . . . . . . . . . . .  
Α.Φ.Μ. : . . . . . . . . . . . Δ.Ο.Υ. . . . . . . . . . . . . . . . .
Α.Δ.Τ. : . . . . . . . . .
Τόπος γεννήσεως : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Χρόνος γεννήσεως : . . . . . . . . . . . . .  
Θεσσαλονίκη, χχ-χ-2015

                                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγ. Δημητρίου 57, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546.32,
τηλ : 2310-27.50.45. e-mail : i-Kafritsas@hotmail.com