ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015
ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟ ΕΚ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) του «Κληροδοτήματος Ηλία Ι. Οικονόμου», σύμφωνα με τη διαθήκη του αείμνηστου συμπατριώτη μας Ηλία Ι. Οικονόμου, Μεγάλου Ευεργέτου του Συνδέσμου Καταφυγιωτών Θεσσαλονίκης «Τα Πιέρια» (ΣΚΘ), προκηρύσσει την εφάπαξ απονομή οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2015 (ακαδημαϊκό έτος 2014-15) ποσού 2.000€, μετά από επιλογή βάσει κριτηρίων, σε ένα προπτυχιακό φοιτητή των Πανεπιστημίων που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να είναι φοιτητές σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ), κατά προτίμηση στο πρώτο έτος φοίτησης, και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα ¾ των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2014-15.
  2. Να κατάγονται από το Καταφύγι τουλάχιστον από τον ένα γονέα.

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη τελευταίας βούλησης του διαθέτη, θα πρέπει να προτιμηθούν (με αυτή τη σειρά) συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας του διαθέτη και άποροι, η ΔΕ θα κατατάξει τους υποψηφίους κατά προτεραιότητα με βάση τη συγγένεια και, αν δεν υπάρχουν συγγενείς, με κριτήριο το χαμηλότερο πραγματικό εισόδημά τους (αθροιστικά ατομικό και οικογενειακό).

Για τον έλεγχο συνδρομής των πιο πάνω προϋποθέσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν προς τη ΔΕ με συστημένη επιστολή τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο όπου φοιτούν, όπου θα φαίνεται το έτος εισαγωγής, και πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους (2014-15)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των ιδίων ή/και των γονέων τους, από το συνδυασμό των οποίων να προκύπτει η καταγωγή από το Καταφύγιο Ν. Κοζάνης. Το ίδιο ισχύει και για την απόδειξη της συγγένειας με το διαθέτη
  3.  Εκκαθαριστικό Σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει το ατομικό ή, αν δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, το οικογενειακό εισόδημα, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2014 (φορολογικού έτους 2015), συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή και δεν έχουν μεταβληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησής τους
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  7. Κάθε άλλο έγγραφο που, κατά την κρίση τους, μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητάς τους.

Διεύθυνση αποστολής: Συνδεσμος Καταφυγιωτών Θεσσαλονίκης, με την ένδειξη:
«για το Κληροδότημα Η.Ι. Οικονόμου», Αγίου Δημητρίου 57, Θεσσαλονίκη 546 32.
Πληροφορίες: 2310 245.075, 693 844 7254

Η τελική επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:
1 . Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου (ΣΚΘ) και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης.
2. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε 45 ημέρες από τη δημοσίευση στην εφημερίδα. Δεκτές θα γίνουν μόνο αιτήσεις που έχουν σταλεί εμπρόθεσμα (σφραγίδα ταχυδρομείου).
3. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η ΔΕ του Κληροδοτήματος θα συνέλθει για την εξέταση των αιτήσεων με βάση τις πιο πάνω προϋποθέσεις και θα συντάξει αιτιολογημένο πρακτικό ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, το οπ οίο θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του ΣΚΘ.
4. Εντός 10 ημερών από την τοιχοκόλληση μπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της ΔΕ από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Μετά το πέρας της 10ημερης προθεσμίας, ο φάκελος με όλα τα έγγραφα θα αποσταλεί για έλεγχο στην Περιφερειακή Δ/νση Α΄βαθμιας και Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής Απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
5. Η απονομή θα γίνει στην έδρα του Συνδέσμου Καταφυγιωτών Θεσσαλονίκης (ΣΚΘ) σε ειδική τελετή.

 

Η  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ  Α.  ΣΦΗΚΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ»

ΙΩΑΝΝΑ  ΔΗΜΗΝΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣ/ΚΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ