ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλου  30  όροφος  4ος  τηλ. & φαξ 2310274436
Α.Φ.Μ 090146010
ΔΥΟ  Β! Θεσσαλονίκης

                                     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Για την εκμίσθωση του κινηματοθεάτρου ΑΘΗΝΑΙΟΝ στην Θεσσαλονίκη, του κληροδοτήματος
«Λουκά και Ελπινίκης   Παπαναστασίου»)
----------------------------------------------------------------------------

Σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4182/2013, τους όρους και τις διατάξεις των ιδιόγραφων διαθηκών του διαθέτη Λουκά Παπαναστασίου, τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ και τις διατάξεις του Π.Δ 34/1995 περί κωδικοποιήσεως διατάξεων Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων, η Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης κατά την 7η τακτική συνεδρίαση της 16/07/2014  του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε   μέσω εγγράφων προσφορών την εκμίσθωση του Κινηματοθεάτρου ΑΘΗΝΑΙΟΝ του κληροδοτήματος Λουκά και Ελπινίκης Παπαναστασίου, που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στην οδό Βασ. Όλγας αριθμός 35, με τους παρακάτω όρους .
1. Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται στα ελάχιστα χρονικά όρια που προβλέπεται από τον νόμο για τις εμπορικές μισθώσεις και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου, αλλιώς από την επομένη της εκπνοής του 8ημερου από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της ομοσπονδίας προς τον πλειοδότη για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Μετά την λήξη της συμβατικής διάρκειας μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή βραχύτερο με τους ίδιους η επουσιωδώς διαφορετικούς όρους το δε μισθωτήριο θα υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για ενημέρωση της.
2. Ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσόν των ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00).Το ποσόν του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης θα προσαυξαίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις .Το ίδιο θα ισχύει αν ο μισθωτής σε συνέχιση της μισθώσεως παραμείνει στο μίσθιο κινηματοθέατρο.
3. Σύμφωνα με τους όρους των διαθηκών, το μίσθιο που αποτελείται από μία μεγάλη ισόγεια αίθουσα κινηματοθεάτρου, μια άλλη μικρότερη αίθουσα στον εξώστη προβολής κινηματογραφικών ταινιών και τα σχετικά παρακολουθήματα του( κυλικείο, φουαγιέ, αποθήκες, καμαρίνια, τουαλέτες, στοά και ταμείο κοπής εισιτηρίων και μετρητών) προορίζεται μόνον για χρήση κινηματοθεάτρου και αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του. Επίσης αποκλείεται κάθε άλλη δραστηριότητα εντός αυτού, που προκαλεί ενόχληση στους περιοίκους ή αποβαίνει σε βάρος  της υγείας της ασφάλειας και της ησυχίας τους.
4. Αν για την επιχειρούμενη εντός του μισθίου δραστηριότητα, απαιτείται άδεια λειτουργίας της, αυτή θα εκδοθεί με φροντίδες και δαπάνες του μισθωτή.
5. Σχετική περίληψη της παρούσης προκήρυξης θα αναρτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας και τυχόν ιστοσελίδες Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας. Η υποβολή των προσφορών, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, θα γίνεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκης επί της οδού Βενιζέλου 30, 4ος όροφος, Τ.Κ. 546 24, ώρες 09.00 π.μ έως 14.00, τηλ. 2310274436, σε προθεσμία 20 ( είκοσι ) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το Ν. 4182/2013.  
6.Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά πρέπει
α) Να δηλώσουν εγγράφως την χρήση που προορίζουν και την δραστηριότητα που θα ασκήσουν στο μίσθιο.
β) Ο πλειοδότης μισθωτής με την υπογραφή του μισθωτηρίου θα καταβάλει στην Ομοσπονδία, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως, το ποσό των τριών μισθωμάτων, το οποί σε καμιά περίπτωση δεν θα συμψηφίζεται με μισθώματα Με την αποχώρηση του μισθωτή, το ποσό αυτό επιστρέφεται άτοκα στον μισθωτή, αν με την αποχώρησή του δεν αφήνει στο μίσθιο ζημιές, φθορές, και χρέη προς τους οργανισμούς ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ κ.λ.π. Σε περίπτωση παρατάσεως της μίσθωσης και αλλαγής του μηνιαίου μισθώματος, η εγγύηση θα αναπροσαρμοστεί έτσι ώστε το ποσό εγγύησης να αντιστοιχεί πάντα σε τρία μισθώματα.
γ) Να προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία να αποδεικνύεται η μη οφειλή τους σε Δημόσια Ταμεία και οργανισμούς ασφάλισης.
δ) Να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή, που θα λάβει γνώση  των όρων της παρούσης διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται. Ο εγγυητής θα συνυπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, στο οποίο θα αναφέρεται ότι είναι σε ολόκληρο και αλλελυγυως υπεύθυνος στην καταβολή του μισθώματος , καθώς και όλων των υπολοίπων όρων που απορρέουν από την μισθωτικά σχέση παραιτούμενος  ρητά και ανεπιφύλακτα  των εκ των άρθρων 852,853,856,868,863 και 869 Α.Κ ενστάσεων του καθώς και των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διζήσεως.
7) Η Ομοσπονδία δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στον πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, που διατίθεται για εκμετάλλευση, την οποία θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση. Έτσι δεν υποχρεώνεται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος και αποκλείεται στον πλειοδότη για τον λόγο αυτό η μονομερής λύση της μισθώσεως.
8) Το μίσθιο παραχωρείται όπως είναι σήμερα. Τροποποιήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου απαγορεύονται απολύτως χωρίς την έγγραφη άδεια της Ομοσπονδίας και εφόσον επιτραπούν βαρύνουν αποκλειστικά τον πλειοδότη. Τροποποιήσεις που τυχόν θα γίνουν χωρίς την έγγραφη άδεια της Ομοσπονδίας, θα αποτελούν σοβαρό λόγο για την καταγγελία της μισθώσεως.
9) Σε όλη την διάρκεια της μισθωτικής σχέσης η Ομοσπονδία δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή η συντήρηση του ακινήτου στο σύνολο του. Τυχόν δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων, που θα απαιτηθούν κατά την μισθωτική διάρκεια και οφείλονται σε κακή χρήση του μισθίου από τον πλειοδότη ή εκ μέρους τρίτων προσώπων προστηθέντων από αυτόν ή μη , ακόμη και εκείνες που είναι αναγκαίες , θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον πλειοδότη, έστω και αν αυτές είναι επωφελείς και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου κτίσματος αναποζημίωτες.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο στο σύνολο του στην καλή κατάσταση που το παρέλαβε και σε κάθε περίπτωση να το διατηρεί κατάλληλο για την συμφωνημένη χρήση. Για τον λόγο αυτό με την υπογραφή του μισθωτηρίου θα επισκεφτεί το μίσθιο μαζί με την επιτροπή και θα γίνει καταγραφή των κινητών και των παραρτημάτων του μισθίου και θα υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
10) Τον πλειοδότη βαρύνουν όλες οι δαπάνες για την υδροληψία φωτισμό, συντήρηση ή βελτίωση της όλης εγκατάστασης
( ηλεκτρικής υδραυλικής αποχετευτικής) τα τέλη καθαριότητας ως και κάθε σχετικής δαπάνης ΟΤΕ κ.λ.π. Συνεπώς, όλες οι συμβάσεις με τους ως άνω οργανισμούς θα γίνουν στο όνομα του ενοικιαστή.
11) Ο πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί καθαρούς και ευπρεπείς τους χώρους που χρησιμοποιούνται από αυτόν. Να διατηρεί την κατοχή του μισθίου ,καθώς και της στοάς, που αποτελεί δουλεία για τους ένοικους της οικοδομής σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας το έναντι κάθε καταπάτησης τρίτου .Σε τυχόν αμέλεια του ευθύνεται σε αποζημίωση.
12) Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα της αποζημίωσης από μέρους της Ομοσπονδίας ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του χώρου ή της επιχείρησης του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία που θα επέλθει σόν χώρο συνολικά μετά την  εγκατάσταση του στο μίσθιο, ούτε θα απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος αν  δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς την υπαιτιότητα της Ομοσπονδίας.
13) Ο πλειοδότης δεν έχει ο δικαίωμα να λύσει την σύμβαση πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος μέχρι την λήξη της μισθώσεως.
14) το μίσθωμα θα καταβάλλεται στον ταμία της ομοσπονδίας, χωρίς προηγούμενη όχληση το βραδύτερο μέχρι την πέμπτη ημέρα κάθε μισθωτικού μήνα.
15) Η μερική ή ολική παραχώρηση του μισθίου σε τρίτον με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύεται  ρητά. Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε πράξη μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης σε τρίτον, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Π.Δ.34/95 και αφού προηγουμένως γνωστοποιήσει τους λόγους στην εκμισθώτρια ομοσπονδία και προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία. Επιτρέπεται η πρόσκαιρη συνεργασία του μισθωτή πλειοδότη με θιάσους , κυρίως τις περιόδους των εορτών , με την ενημέρωση της ομοσπονδίας.
16) ο πλειοδότης παραιτείται του δικαιώματος της επικλήσεως για οποιοδήποτε λόγο και αιτία του άρθρου 388 του Α.Κ.
17) ο πλειοδότης οφείλει να τηρεί τις αγορανομικές υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των οργάνων των υπηρεσιών αυτών.
18) Σε περίπτωση που ο πλειοδότης είναι νομικό πρόσωπο, οι εκπρόσωποι του οφείλουν πριν την δημοπρασία να προσκομίσουν τα καταστατικά και νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου όπως ισχύουν τότε.
19) Ρητά αποκλείονται της μίσθωσης  επιχειρηματίες είτε ως άτομα είτε ως μέτοχοι και εταίροι σε νομικό πρόσωπο οποιαδήποτε μορφής, που είχαν  προηγούμενες δικαστικές διαμάχες με την ομοσπονδία και οφείλουν ποσά μισθωμάτων και αποζημίωσης χρήσης στην ομοσπονδία, τα οποία επιδικάσθηκαν από τα δικαστήρια.
20) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:
α) την κήρυξη του πλειοδότη εκπτώτου των δικαιωμάτων του, με αποτέλεσμα και συνέπεια την λύση της μισθώσεως και την αποβολή του από το μίσθιο .
β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας με την υποχρέωση αυτού και του εγγυητή προς άμεση και αλληλέγγυα πληρωμή κάθε διαφοράς του μισθώματος επί τω έλλατον για όλο τον      συμφωνηθέντα υπολειπόμενο χρόνο, που θα προκύψει από την νέα δημοπρασία
γ) την υπέρ της Ομοσπονδίας κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί κατά τα παραπάνω, λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζημίωσης.
Δεν αποκλείεται η Ομοσπονδία να επιδιώξει και αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω , λόγω υπαιτιότητας ντου πλειοδότη  λύσης της σύμβασης.
21) ο πλειοδότης για όσο χρόνο, μετά την οποιαδήποτε τρόπο λήξη της μίσθωσης, θα κάνει χρήση του μισθίου οφείλει να καταβάλλει στην Ομοσπονδία για την χρήση ποσόν ίσο με το μίσθωμα της σύμβασης που έληξε, μη θεωρουμένης της παραμονής αυτής στο μίσθιο σιωπηρής παράτασης ή ανανέωσης της μισθώσεως.
Θεσσαλονίκη 25/07/2014
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
Γεώργιος Β. Τζούλης