Πληροφορίες: Ν. Βαλκάνος
Τηλ: 2310-226.296 / 6977-17.55.21
E-mail: valkanos@it.teithe.gr
Αρ. Πρωτ.: 1
Θεσσαλονίκη, 18/06/2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΚΑΛΗ
Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης (Μ. Φ. Α.), η οποία διαχειρίζεται το κληροδότημα Χρήστου Σακαλή, ύστερα από την αριθ. 1/2-6-2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκμισθώσει, βάσει του Ν. 4182/2013 “Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις”, ένα διαμέρισμα εμβαδού 90 τ. μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, επί της οδού Πλατείας Φαναριωτών 7, στη Θεσσαλονίκη και αποτελείται από δύο δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτροαποχωτητήριο, δωμάτιο υπηρεσίας και προχώλ, με τους εξής όρους:

 1. Η μίσθωση θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη, με δικαίωμα παράτασης για άλλα τρία (3) έτη, εφόσον το επιθυμεί ο μισθωτής και το δηλώσει εγγράφως τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της τριετίας και είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του από τη μισθωτική σύμβαση. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα είναι σταθερό για τα πρώτα δύο (2) χρόνια και κατόπιν θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (απλή 12μηνη μεταβολή), η οποία θα ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, για κάθε επόμενο μισθωτικό έτος, μετά την αρχική διετία, με έναρξη την ημερομηνία του μισθωτηρίου συμβολαίου, το μηνιαίο μίσθωμα θα αυξάνεται ετησίως σε ποσοστό 1% μεγαλύτερο από τον δείκτη του τιμαρίθμου κόστους ζωής, που ανακοινώνεται επισήμως (αναπροσαρμογή = τ. κ. ζ. + 1% ετησίως). Η ανωτέρω αύξηση θα ισχύει και σε περίπτωση αναγκαστικής εκ του νόμου παρατάσεως του μισθώματος, πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου.
 2. Το χαρτόσημο (όπως αυτό, με τις προσαυξήσεις υπέρ Ο.Γ.Α., διαμορφώνεται σήμερα σε ποσοστό 3,6% επί του μισθώματος) θα βαρύνει τον μισθωτή, εφόσον προκύψει εμπορική μίσθωση.
 3. Η προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία του διαμερίσματος είναι 500 € το μήνα. Το μίσθωμα το οποίο θα επιτευχθεί κατά τη διαδικασία της εκμίσθωσης θα είναι σταθερό για δύο (2) έτη. Το διαμέρισμα θα εκμισθωθεί σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα προσφέρουν την καλύτερη τιμή μισθώματος σε σχέση με την προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013.
 4. Ο προσφέρων, ο οποίος θα αναδειχθεί ως πλειοδότης, οφείλει να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
 5. Ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει με την υπογραφή του μισθωτηρίου ποσό ίσο προς ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, ως εγγύηση. Το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μίσθωσης, αμέσως μόλις εκκαθαριστούν οι λογαριασμοί οι οποίοι βαρύνουν τον μισθωτή και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλόμενα μισθώματα.
 6. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος και σε κάθε περίπτωση δεν δικαιούται να μειώσει το συμφωνηθέν μίσθωμα.
 7. Εάν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, ποινή η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
 8. Το διαμέρισμα μισθώνεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
 9. Ο πλειοδοτών για λογαριασμό τρίτου οφείλει να δηλώσει τούτο εντός της προσφοράς και να προσκομίσει κατά το άνοιγμά της εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια Αρχή ή πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ως πλειοδοτών για λογαριασμό του.
 10. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το διαμέρισμα σε καλή κατάσταση, δεν δύναται χωρίς έγγραφη άδεια της Αδελφότητος να επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές σε αυτό ή να προβεί σε διαρρυθμίσεις, οι οποίες μεταβάλλουν την αρχική του μορφή.
 11. Τον μισθωτή βαρύνουν τα κοινόχρηστα, τα τέλη καθαριότητος, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης, ως και κάθε δαπάνη, τέλος, εισφορά ή φόρος που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
 12. Το διαμέρισμα θα χρησιμοποιηθεί ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη, σύμφωνα με τον Κανονισμό της πολυκατοικίας, ο οποίος στο 9ον Άρθρον του αναφέρει τα εξής: “Συνομολογείται και σαφώς καθορίζεται, ότι τα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα της πολυκατοικίας δύνανται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς ως κατοικία ή ως κατοικίαι μετά γραφείου ή ως αυτοτελή γραφεία διατηρουμένων εν πάση περιπτώσει εν ισχύι των κατωτέρω απαγορεύσεων χρήσεως. Ως γραφεία νοούνται τα πάσης φύσεως τοιαύτα ελευθέρων επαγγελματιών επιστημόνων, εμπόρων, βιομηχάνων και επιχειρηματιών, είτε ως αυτοτελών γραφείων, είτε ως τοιούτων μετά κατοικίας, εφ’ όσον ως εκ της φύσεώς των δεν προκαλείται η προσέλευσις ή συγκέντρωσις πολλών προσώπων ή γίνονται μεταφοραί πραγμάτων εις αυτά ή εξ αυτών, ώστε να διαταράσσεται η ησυχία των ενοίκων ή τίθεται εν κινδύνω η ασφάλεια της πολυκατοικίας ή αποβαίνει δυσχερής η τήρησις της καθαριότητος εν αυτή, ή ασκείται επιχείρησις αντιβαίνουσα εις τους νόμους και τα χρηστά ήθη, και εν γένει προκαλούσα θόρυβον επαχθή διά τους ενοίκους, οίον ως διδακτηρίων ή προς παράδοσιν μαθημάτων μουσικής, γυμναστικής, ή οπλασκίας, ή ως πολιτικού κέντρου, ή Κλινικής κλπ. Απαγορεύεται ομοίως η χρησιμοποίησις των διαμερισμάτων ως καταστήματος οιασδήποτε φύσεως, και δη τοιούτου δημοσίου, δημοτικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου δικαίου, ως λέσχης, ως Γραφείον Συλλόγου ή άλλης οργανώσεως οιασδήποτε φύσεως, Ωδείου, Οίκου Ανοχής, πανσιόν, σχολείου, φροντιστηρίου, χορευτικού κέντρου, Ξενοδοχείου, Κλινικής πλην Ιατρείου και εν γένει η χρησιμοποίησίς των κατά τρόπον προκαλούντα σκάνδαλον”.
 13. Ο μισθωτής υπόκειται σε έξωση, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας “περί απόδοσης της χρήσης του μισθίου”, για καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, ως και για κάθε παράβαση των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου και των όρων του Κανονισμού της πολυκατοικίας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 14. Ο μισθωτής υποχρεούται ένα μήνα προ της λήξης της σύμβασης να επιτρέπει σε νέους υποψήφιους μισθωτές την επίσκεψη στο διαμέρισμα επί δίωρο εβδομαδιαίως.
 15. Το μίσθωμα, το οποίο θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία, θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός σε ειδικό λογαριασμό τον οποίο τηρεί η Αδελφότης.

Κατά τα λοιπά θα τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου που ισχύουν για τις εμπορικές (Π.Δ. 34/1995) ή αστικές μισθώσεις (αρ. 574 επ. ΑΚ, σε συνδυασμό με το Ν. 1703/87).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντα, τα στοιχεία της Αδελφότητος (Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, Βενιζέλου 50, 54631 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-226.296 / 6977-17.55.21) με τη φράση “Προσφορά για την Εκμίσθωση Διαμερίσματος, σύμφωνα με την αριθ. 1/2-6-2015 Ανακοίνωση της Μ. Φ. Α.”.
Η υποβολή των προσφορών γίνεται είτε ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως στην παραπάνω διεύθυνση (ώρες 10.00΄-13.00΄ καθημερινές, πλην Τετάρτης, ώρες 19.00΄-21.00΄) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Η προσφορά θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
Μετά τη λήξη υποβολής προσφορών, συντάσσεται πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι προσφορές, με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η προσφορά η οποία πλειοδοτεί.
Το διαμέρισμα θα εκμισθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μ. Φ. Α. στον ενδιαφερόμενο ο οποίος θα προσφέρει την καλύτερη τιμή μισθώματος, σε σχέση με την προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013.
Εφόσον υπάρξει προσφορά κατά τα παραπάνω, η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης συνάπτει σύμβαση, ύστερα από ενημέρωση της αρμόδιας αρχής (Διεύθυνση Κοινωφελών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας), η οποία μπορεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη πάροδος του 15ημέρου τεκμαίρεται ως συναίνεση της ανωτέρω αρχής. Όταν το προσφερόμενο μίσθωμα είναι μικρότερο του 85% του προτεινόμενου, απαιτείται πάντοτε προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Ο Πρόεδρος της Μ. Φ. Α.

 

 

Νικόλαος Β. Βαλκάνος

Η Γενική Γραμματέας

 

 

Αγνή Παπαδοπούλου-Πιστοφίδου